Text Size
   
Букацела Сергій - Harsaran Singh Khalsa PDF   E-mail
Автор: Harsaran Singh   
04.04.2011 08:28
Индекс материала
Букацела Сергій - Harsaran Singh Khalsa
Книги
Стихи
Видео
Все страницы

Букацела Сергей Harsaran Singh Khalsa ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Harsaran Singh


С 1987 года занимаюсь личным духовным совершенствованием.

С 90 года практикую "Кавказскую йогу", Маздазнан. и начал практиковать КУндалини Йогу.

Тогда в сентябре 1990 года мне попалась Первая моя Крийя по Кундалини Йоге

КУндалини Йога - Моя История

КУндалини Йога - Моя История

По сей день занимаюсь Кундалини Йогой школы Йоги Бхаджана - в 2012 году я стал Сертифицированным Учителем Кундалини Йоги


Имею авторские разработки, среди которых:

оздоровительный комплекс «Аркансил»,

разработал в 2001 году систему "Телемантика",

а также модульный курс «Школа гармонизации личности», Школа мантического анализа. Занимаюсь и преподаю боевое искусство сикхов Гатка

Harsaran Singh


Духовное имяਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Harsaran Singh Khalsa ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ


Свет ✨ Сущности Божьей Благодати

Har - имя Бога (вибрация бесконечности), который открывает поток  Добра, Творчества и Процветания.

Har - Хар - один из аспектов Бога - Творческая Бесконечность.

Saran ਸਰਨ- Защита, святилище, освящать, Свет, убежище, прибежище.

укрытие, охрана, святилище; освящать (вар. шаран, сарнаай)

Тот который чувствует и видит Бога

Тот кто открыт Богу

Sarān. ਸ਼ਰਣ। protection, sanctuary, refuge. ਉਦਾਹਰਨ: ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ Raga Saarang 5, 2, 5:2 (P: 1203).

Звезда: Sathabisham

Сдача или капитуляция

Доверие Богу

мои странички на www.3ho.org

http://www.3ho.org/users/natardgi

на https://www.ikyta.org/

https://www.ikyta.org/teachers/natardgi

Санньяса: Свами Бодхи Натарджи


Расписание занятий по Кундалини Йоге и Боевому искусству Сикхов - Гатка в Киеве с Harsaran Singh

Кундалини Йога и Боевое искусство Сикхов - Гатка в Киеве


Девиз Сикха


Образование

 

 

2015 год Gatka Camp with the best student of the legendary Master of Gatka Jathedar Baba Pritam Singh, world cup winner, Gatka player with 20 years experience, Master of Gatka of Ranjit Akhara Nihung Singha Academy (Patiala) - RAJWINDER SINGH

Семинар - тренинг по боевому искусство сикхов Гатка с лучшим учеником легендарного Мастера Гатки Джетидара Притам Сингха (Пенджаб, Патиала), обладателем Кубка Мира по Гатке, Мастером и преподавателем Академии Ранджи Акхара Ниханг Сингх - Раджвиндером Сингхом!

2014 ЗАКОНЫ ПРОЦВЕТАНИЯ Семинар Томаша Вински (Harjeet Сингх)

2013 год - Практический семинар «жизнь без страха смерти» Киев

2013 год - Сат Нам Расаян - медитативное искусство исцеления в традиции Кундалини Йоги школы Йоги Бхаджана Санкт-Петербург - Киев

sat nam rasayan diplom Harsaran

2013 год - «Гатка - Путь Воина в современной жизни» Киев

2012 - Гатка - «От древней воинской традиции – к современной коммуникации»

2012 Тренинг по подготовке учителей Кундалини йоги. Модуль 1. Школа Карта Сингха - Amrit Nam Sarovar School


Сертификат Кундалини Йоги


Сертификат Кундалини Йоги

Ведущие Биби Нанки Каур (Германия), Хансмукх Каур (С-Пб), Ад Сач Каур (Германия).

2010 Тавале фестиваль

Тавале Тавале

2009 Курсы «Дистанционное образование» НТУУ «КПИ» Киев.

Курсы «Дистанционное образование» НТУУ «КПИ» Киев.

2008 Курсы ЧЖУН ЮАНЬ ЦИГУН (первая ступень)

2007 Первая ступень метода Бронникова

2006 Семинар «Кунта йога»

2003 – 2004 Высшие образовательные курсы «Академии вольной прессы Берлина» менеджер PR

Высшие образовательные курсы «Академии вольной прессы Берлина» менеджер PR

2000 – Курсы «Цветок жизни»

Диплом цветок жизни

2000 - Фестиваль психотехник «Лабиринты реальности» Киев.

фестиваль психотехник

2000 - Международный научно – учебный центр ЮНЕСКО Информационных технологий и систем

учебный центр ЮНЕСКО Информационных технологий и систем

специальность:компьютерные издательские системы

1997 - 2001 Институт Нетрадиционной медицины фонда милосердия и здоровья Украины

Институт Нетрадиционной медицины фонда милосердия и здоровья Украины

специальностьбиоэнерготерапия и биолокация

квалификация: биоэнерготерапевт международной категории

Астііка

специальностьэзоэнергокоррекция и экоэнерготехнология

квалификация: экосистемолог социальных эгрегорных построений

1997 - Курсы «Рейки»

диплом Рейки

1997- Курсы «Огненный цветок»

1996- Курсы «Су-Джок» терапии

1993 - 1998 Одесский политехнический университет

Одесский политехнический университет

специальностькомпозиционные и порошковые материалы и покрытия

квалификация: специалист по инженерному материаловедению

1993 Курсы рекламных агентов

1990 – 1993 Одесское высшее училище метрологии и качества

Диплом младшего специалиста

специальность: механические измерения

квалификация: младший специалист по метрологии

Техникум измерений

Профессиональный опыт

2011 директор Психологического центра гармонизации личности "Айлоника"

2009-2011  генеральный директор центра самосовершенствования «Познай Себя»

2006-2011 Проведение занятий,семинаров Школа научного творчества НТУУ «КПИ», Председатель клуба «Спецназ»

ТСОУ ТСОУ

ТСОУ

2006 НТУУ «КПИ» ассистент кафедры медицинской кибернетики и телемедицины Межуниверситетского медикоинженерного факультета.

ММИФ

2004 – Центр развития личности и бизнеса «ЭВОЛИУС»

2001- Преподаватель Киевской Школы Астрологии

2001 – НТУУ «КПИ» зав. лабораторией кафедры медицинской кибернетики и телемедицины

2001-2002 Научно – исследовательский лабораторный центр НМУ г. Киев техник

1998 - 2000 центр нетрадиционной медицины «НЕОФИТ» г. Киев биоэнерготерапевт

1993 –1994 Рекламное агенство «Техника» г. Одесса

Публикации:

  1. Букацела С.Л. О возможности астрологического предсказания состояния здоровья космонавта //IV научно практическая конференция «Актуальные проблемы экспериментальной медицины» - Киев: НМУ, с. 42.
  2. Букацела С.Л., Покорская И.П. Цвет как элемент информотерапии// I симпозиум с международным участием «Актуальные проблемы биомедицинской инженерии». – К.: НТУУ «КПИ», 2005.
  3. Букацела С.Л., Фарина О.А., Яремко В.С. Применение современных технологий в учебном процессе // I симпозиум с международным участием «Актуальные проблемы биомедицинской инженерии». – К.: НТУУ «КПИ», 2005.
  4. Букацела С.Л.,  Теорические и прикладные аспекты использования методов гармонизации личности как составнойчасти образовательного процесса при подготовке специалистов медико-инженерного обучения. // I симпозиум с международным участием «Актуальные проблемы биомедицинской инженерии». – К.: НТУУ «КПИ», 2005.
  5. В.П. Яценко, А.В. Гусынин, С.Л. Букацела Методы автоматической идентификации в медицине  Український журнал телемедицини та медичної телематики Том 6, №3, 2008
  6. Гусынин А. В. Автоидентификация в трансфузиологии [Текст] / А. В. Гусынин, С. Л. Букацела// Телемедицина – опыт@перспективы : V междунар.конф. 11–13 март. 2009 г. : матер.конф. – Донецк, 2009. – С. 108.
  7. Яценко В. П. Концептуальные принципы формирования учебной дисциплины «Информационные технологии в телемедицине» для специалистов и магистров медико-инженерного направления / В. П. Яценко, А. В. Гусынин, С. Л. Букацела// Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини–2009 : Всеукраїнська наук.–практ. відеоконф. 16–17 квіт. 2009 р. – Запоріжжя, 2009 ( доповідь ).
  8. Букацела С. Л. Аутогенная тренировка как фактор формирования здорового образа жизни [Текст]/ С. Л. Букацела, М. П. Сутковая//Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді : ІІІ Всеукраїнська наук.–практ.студ.конф.15–16 травня 2009 р.: матер.конф. – Миколаїв, 2009. – С. 9–13.
9.    Яценко В.П. Концепция подготовки специалистов по информатике акмеологии на базе медико-инженерного факультета университета научно-исследовательского типа [Текст] / Яценко В.П., Новицкий Ю.В., Яценко Е.В., Букацела С.Л. // ХV Ювілейна Міжнародна конференція “Інформотерапія: теоретичні аспекти і практичне застосування.” – К.: НДІ ІНМЕД, 2009. – С.85–86.

Личные качества

Надёжный, порядочный, работоспособный, целеустремленный, с творческим потенциалом, коммуникабельный, ответственный, устойчив к стрессам, чувство такта, воспитанный.

Другая деятельность

Создания бренда (названий фирм, услуг, товаров), фирменного стиля, телемантического аудита бренда:

  • канал «1+1» «Викторина 2000»,

Интересы и увлечения

PR, акмеология, манипулятивные технологии, NLP, психологическая кибернетика, телемедицина, кундалини йога, трансовые техники, энергоинформационное сопровождение проектов

Выпускник Института Нетрадиционной медицины фонда милосердия и здоровья Украины.

Ректор: Старых Павел Васильевич

(Шри Свами Бодхи Талиб)

председатель клуба "СПЕЦНАЗ" (ТСОУ) НТУУ «КПИ»

Harsaran Singh

Особая благодарность выражается Шри Свами Бодхи Талибу и его школе АСТИИКА

за Свет и знания на пути Божественного сопричастия с Вечностью
Обновлено 30.01.2023 10:44